ДОКУМЕНТИ

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Закон за пазарните злоупотреби с финансови инструменти

НА Р Е Д Б А № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

НАРЕДБА за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане