Промяна в Управителния съвет на „Зърнени храни България“ АД

Промяна в Управителния съвет на „Зърнени храни България“ АД в сила от 21.02.2014 г.

ГЕОРГИ КОСЕВ КОСТОВ – Заличено обстоятелство

Миролюб Панчев Иванов

Йордан Стефанов Йорданов

Никола Пеев Мишев

Александър Димитров Керезов

Любомир Тодоров Чакъров

Дружеството се представлява от Любомир Тодоров Чакъров и Александър Димитров Керезов – заедно.

Решенията от проведеното на 30.11.2012г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София.

На 19.12.2012г. с Акт за регистрация № 20121219173246 на длъжностно лице към Агенция по вписванията, в Търговския регистър по партидата на „Зърнени храни България”АД, са вписани решенията от проведеното на 30.11.2012г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София.

В Търговския регистър към Агенция по вписванията са вписани следните нови обстоятелства:
-преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химимпорт груп”ЕАД в „Зърнени храни България”АД;

-увеличение на капитала на „Зърнени храни България”АД от 170 785 600 на 195 660 287 лева, чрез издаване на нови 24 874 687 броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 лев, които се издадони в резултат на извършващата се замяна на акции от преобразуващото се дружество – „Химимпорт груп”ЕАД, срещу акции от капитала на приемащото дружество – „Зърнени храни България”АД;

-прилагане на актуализиран Устав на дружеството, с отразени в него промени във връзка с процедурата по вливане.

Управителен съвет на „Зърнени храни България”АД

Корпоративно съобщение

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че в Дружеството е получено Решение № 1020-ПД/18.10.2012 г. на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което на основание чл.124, ал.1, чл.125,изр. второ, във връзка с чл.91 от ЗППЦК и чл.15,ал.1,т.2 от Закона за комисия за финансов надзор, Комисия за финансов надзор е одобрила Договор от 31.08.2012 г. и приложения към него Анекс № 1/11.10.2012 г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп” ЕАД в „Зърнени храни България” АД, Доклада по чл.262и от ТЗ на Съвета на директорите на „Химимпорт Груп” ЕАД, Доклада по чл.262и от ТЗ на Управителния съвет на „Зърнени храни България” АД и Докладите на проверителите по чл.262м от ТЗ.

Корпоративно съобщение!

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви за взети решения и предприети действия от страна на Управителния и Надзорния съвет на „Зърнени храни България”АД относно привеждане на правния статут на дружеството в Холдинг по смисъла на Глава Осемнадесета от Търговския закон. Съответните решения за това ще бъдат взети на предстоящото годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД.

В тази връзка ви уведомяваме и за взети решения от страна на Управителните органи на „Зърнени храни България”АД и „Химимпорт груп”ЕАД за стартиране на процедура по преобразуване по Глава Шестнадесета от Търговския закон, при която акционерно дружество „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София ще се влее в „Зърнени храни България”АД. След приключване на процедурата по вливане в холдинговата структура на „Зърнени храни България”АД ще влязат мажоритарни участия в капитала на дружества с разнороден предмет на дейност като – „Проучване и добив на нефт и газ”АД; “Слънчеви лъчи Провадия”ЕАД; „Порт Балчик”АД; „Химимпорт фарма”АД; „Булхимтрейд”ООД, „Зърнени храни грейн”ЕООД и др. От „Химимпорт груп“ ЕАД бе предоставена информация за проведени преговори с „Химимпорт Инвест“ АД за осъществяването на вътрешногрупово преструктуриране, в резултат на което мажоритарен пакет акции от капитала на „Асенова крепост“ АД /над 50% от емитираните акции/ да бъде прехвърлен в собственост на „Химимпорт груп”ЕАД – след приключване на процеса по преобразуване чрез вливане на „Холдинг Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД и преди осъществавянето на процеса по преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп“ ЕАД в „Зърнени храни България“ АД.

Процедурата по преобразуване ще бъде извършена при спазване на законовите разпоредби, като решенията и съставените документи подлежат на одобрение от страна на Комисията за финансов надзор и Общото събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД.

Финализирането на процеса по преобразуване чрез вливане ще доведе до консолидиране на процесите в холдинговата компания – „Зърнени храни България”АД, което ще допринесе за по-добра координация, по-ефективен контрол и вземането на по-ефективни управленски решения. Ще се елиминира дублирането на дейности във фирмите в рамките на холдинга, ще има профилиране, като всяка по-значима дейност ще бъде обособена в отделно дружество, напр. търговия със селкостопански продукти, търговия с петролни продукти, търговия с полимери и производните от тях и др.

„Зърнени храни България” АД придоби 100% от капитала на „Голяма Добруджанска Мелница” ЕООД

Зърнени храни България” АД придоби 100% от капитала на „Голяма Добруджанска Мелница” ЕООД
На 30 януари 2009г. „Голяма Добруджанска Мелница” стана част от холдинга „Зърнени храни България” АД, а на 4 февруари придобиването бе официално вписано в Търговския регистър.

„Голяма Добруджанска Мелница” е третата по големина мелница. Състои се от 7 етажна монолитна сграда, автотоварище за насипни млевни продукти, както и ЖП-товарище за насипни товари и пакетирано брашно, със собствени коловози с обща дължина 540 метра. „Голяма Добруджанска Мелнцица” се занимава основно с изкупуване и преработване на пшеница с хлебопекарни качества, от която придобива брашно Тип 500, брашно „Добруджа” Тип 700, типово брашно 1150, пшенични трици.

Технологичното оборудване на мелницата е по линенз на фирма „Бюлер” и се състои от 18 мелнични валци с 36 метра обща валова дължина. Съоражението разполага още с 6 броя шестпасажни планзихтери и 1 контролен (четирипасажен) планзихтер. Линията за пакетаж е с капацитет 240 тона/ 24 часа. Зърнохранилището е с обща вместимост от 30 хиляди тона, а оптималният капацитет на мелницата е 200 тона/24 часа.