На 19.12.2012г. с Акт за регистрация № 20121219173246 на длъжностно лице към Агенция по вписванията, в Търговския регистър по партидата на „Зърнени храни България”АД, са вписани решенията от проведеното на 30.11.2012г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София.

В Търговския регистър към Агенция по вписванията са вписани следните нови обстоятелства:
-преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химимпорт груп”ЕАД в „Зърнени храни България”АД;

-увеличение на капитала на „Зърнени храни България”АД от 170 785 600 на 195 660 287 лева, чрез издаване на нови 24 874 687 броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 лев, които се издадони в резултат на извършващата се замяна на акции от преобразуващото се дружество – „Химимпорт груп”ЕАД, срещу акции от капитала на приемащото дружество – „Зърнени храни България”АД;

-прилагане на актуализиран Устав на дружеството, с отразени в него промени във връзка с процедурата по вливане.

Управителен съвет на „Зърнени храни България”АД