Кратка информация за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария, съгласно НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях,

приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.

1. Обща информация за оператора и предприятието :

СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ” ЕАД -гр. Провадия ПК 9200, ул.”Добрина” № 1

ЕИК: 175291407

Седалище: гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 10

2. Класификация на горепосоченото предприятие с нисък рисков потенциал по чл. 103, ал. 6 ЗООС е потвърдена със становище по чл. 103, ал. 6 на ЗООС, с изходящ № УК-223/13.12.2016 г.

3. Пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии е потвърдена на основание чл. 106, ал. 2 на ЗООС с изх. № 26-00-47/9/14.02.2017 г.

4. Кратко описание на дейността или дейностите на предприятието/съоръжението –

Предмет на дейност на „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД включва изкупуване, съхранение и преработка на маслодайни суровини, добиване на сурови растителни масла, рафиниране на масла за хранителни цели (наливни и бутилирани), както и шротове. В Дружеството се произвеждат и метилови естери на мастни киселини /биодизел/.

5. Обобщена информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование или, в случаите на опасно/опасни вещества от част първа на приложение № 3 към ЗООС – генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, описание на основните им опасни свойства .

Наименование

CAS №

EC №

Категория/

категории на опасност

Класификация съгласно приложение № 3 към чл.103, ал.1 ЗООС

Проектен капацитет на технологичното съоръжение в тонове

1

2

3

4

5

6

Нафтен дестилат – хидрогенизиран, лек (търговско наименование – нормален хексан)

64742-49-0

265-151-9

Силно запалима течност и изпарения – Категория 2 (OIN 4) –

H 225

Може да има фатални последствия в случай на поглъщане или при попадане във вентилационната система Н304

Причинява възпаление на кожата Н315

Може да причини поражения на вътрешните органи при продължително излагане Н373

Може да предизвика сънливост и виене на свят Н336

Може да навреди на фертилността или на плода при бременни H361 f

Токсичен за водни организми с дълготраен ефект Н 411

Условия на експлоатация

P5а -Запалими течности, Категория 2 или 3, които се държат на температура над точката им на кипене прагови количества

НРП 10 т ; ВРП 50 т

Условия на съхранение

Р5в Запалими течности

Категория 2 или 3, които не са обхванати от Р5а и Р5б

НРП 5000 т ; ВРП 50000 т

Е2 Опасен за водните организми, Хронична категория 2 с прагови стойности 200 за НРП и 500 за ВРП

Количество в инсталацията

Позиция 17

Танк за мисцела с вместимост от 9,017 т хексан смесен с олио

Позиция 32/34 с вместимост 7,333 т хексан смесен с вода

Резервоар 1 с проектна вместимост от 32,592 т

Резервоар 2 за съхранение на работния разтвор при изтеглянето му от позиция 17 на инсталацията

9,017 т (хексан смесен с олио)

Наименование

CAS №

EC №

Категория/

категории на опасност

Класификация съгласно приложение № 3 към чл.103, ал.1 ЗООС

Проектен капацитет на технологичното съоръжение в тонове

1

2

3

4

5

6

Метанол

67-56-1

200-659-6

Запалима течност (Flam. Liq.2) H 225

Остра токсичност (орална)

Н301

Остра токсичност (дермална) Acute Tox. 3

H 311

Остра токсичност (инхал.) Acute Tox. 3 H331

Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция (STOT SE 1)

H370

Поименно изброени опасни вещества 22

Прагови количества за НРП 500т/ ВРП 5000.

Не се класифицира съобразно опасностите в таблица 1

Количество в инсталацията

1,375 тона

7(седем) броя резервоара с вместимост от 221,2т

Натриев метилат

30 %

Смес на основата на :

натриев метанолат 30%

метанол 70%

124-41-4

67-56-1

204-699-5

200-659-6

Запалима течност и пари

Н226

Може да бъде разяждащ към метал

Н290

Причинява сериозни изгаряния на кожата и уврежда очите

Н314

Токсично при контакт с кожата

Н311

Токсично при инхалация

Н331

Токсично при поглъщане

Н301

Уврежда органите (ЦНС, очен нерв)

Н370

Условия на експлоатация

P5а -Запалими течности, Категория 2 или 3, които се държат на температура над точката им на кипене прагови количества

НРП 10 т ; ВРП 50 т

Условия на съхранение

P5в Запалими течности, категория 2 или 3, които не са обхванати от Р5а и Р5б с прагови количества 5000 за НРП и 50 000 за ВРП

Количество в инсталацията

– 0,325 тона

2(два) броя резервоара с вместимост 77,52 тона

6. Обобщена информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатото население трябва да предприеме в случай на голяма авария, или посочване на източника, където тази информация може да се намери по електронен път.

В съответствие плановете за пожарна безопасност, действия при пожар и аварии, и евакуационният план, начина за информиране е както следва:

– На оперативния дежурен на Община Провадия (24 часа) – 0518 4 2207

0518 4 2928

– Инспектори по защита на населението на Община Провадия – 0518 4 2727

0887238267

– Единен национален телефон 112

– РСПБЗН Провадия 051 843 155

Информацията за предупреждение и действия на засегнатото население в случай на голяма авария в Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД ще бъде предоставена на инспекторите по защита на населението към община Провадия.

В случай на авария, след подаден сигнал от нас, общината чрез своята информационна система ще може да уведоми засегнатото население за следните мерки, които да предприеме за собствена безопасност:

7. ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ АВАРИЯ

1. При получаване на сигнал от органите на Гражданска защита, запазете

самообладание и предайте за опасността на хората, около вас.

2. Ако сте вкъщи, затворете и уплътнете прозорците, вратите и

отдушниците, закрепете към тях мокри одеала, завеси и др. При възможност, заемете горните етажи на сградата.

3. Заключвайте сградите, когато ги напускате.

4. Пригответе си и намокрете марлена превръзка, кърпа или хавлия.

5. В случай, че сте сами и не можете да се евакуирате сам по каквито и да е

причини останете в сградата и незабавно се обадете на спешен телефон 112, като дадете точни координати (адрес) за изпращане на група за евакуирането Ви.

6. Ако се намирате на открито, напуснете района и се отдалечете на безопасен периметър от поне 500 метра от оградата на предприятието.

7. Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по

най-късия път и излезте извън района на настъпилата авария.

8. Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух. Не правете

изкуствено дишане, освободете ги от стягащите дрехи. Препоръчително е, ако има пострадали, да се даде топло мляко и минерална вода.

9. При излизане от района на аварията, промийте устата и очите си,

измийте откритите части на тялото си с вода и сапун.

10. При завръщане по домовете/работните места след отстраняване на

аварията, проветрете помещенията.

11. Оставени незащитени хранителни продукти изхвърлете.

12. Спазвайте инструкциите на аварийните служби.