Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви за взети решения и предприети действия от страна на Управителния и Надзорния съвет на „Зърнени храни България”АД относно привеждане на правния статут на дружеството в Холдинг по смисъла на Глава Осемнадесета от Търговския закон. Съответните решения за това ще бъдат взети на предстоящото годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД.

В тази връзка ви уведомяваме и за взети решения от страна на Управителните органи на „Зърнени храни България”АД и „Химимпорт груп”ЕАД за стартиране на процедура по преобразуване по Глава Шестнадесета от Търговския закон, при която акционерно дружество „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София ще се влее в „Зърнени храни България”АД. След приключване на процедурата по вливане в холдинговата структура на „Зърнени храни България”АД ще влязат мажоритарни участия в капитала на дружества с разнороден предмет на дейност като – „Проучване и добив на нефт и газ”АД; “Слънчеви лъчи Провадия”ЕАД; „Порт Балчик”АД; „Химимпорт фарма”АД; „Булхимтрейд”ООД, „Зърнени храни грейн”ЕООД и др. От „Химимпорт груп“ ЕАД бе предоставена информация за проведени преговори с „Химимпорт Инвест“ АД за осъществяването на вътрешногрупово преструктуриране, в резултат на което мажоритарен пакет акции от капитала на „Асенова крепост“ АД /над 50% от емитираните акции/ да бъде прехвърлен в собственост на „Химимпорт груп”ЕАД – след приключване на процеса по преобразуване чрез вливане на „Холдинг Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД и преди осъществавянето на процеса по преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп“ ЕАД в „Зърнени храни България“ АД.

Процедурата по преобразуване ще бъде извършена при спазване на законовите разпоредби, като решенията и съставените документи подлежат на одобрение от страна на Комисията за финансов надзор и Общото събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД.

Финализирането на процеса по преобразуване чрез вливане ще доведе до консолидиране на процесите в холдинговата компания – „Зърнени храни България”АД, което ще допринесе за по-добра координация, по-ефективен контрол и вземането на по-ефективни управленски решения. Ще се елиминира дублирането на дейности във фирмите в рамките на холдинга, ще има профилиране, като всяка по-значима дейност ще бъде обособена в отделно дружество, напр. търговия със селкостопански продукти, търговия с петролни продукти, търговия с полимери и производните от тях и др.