Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че в Дружеството е получено Решение № 1020-ПД/18.10.2012 г. на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което на основание чл.124, ал.1, чл.125,изр. второ, във връзка с чл.91 от ЗППЦК и чл.15,ал.1,т.2 от Закона за комисия за финансов надзор, Комисия за финансов надзор е одобрила Договор от 31.08.2012 г. и приложения към него Анекс № 1/11.10.2012 г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп” ЕАД в „Зърнени храни България” АД, Доклада по чл.262и от ТЗ на Съвета на директорите на „Химимпорт Груп” ЕАД, Доклада по чл.262и от ТЗ на Управителния съвет на „Зърнени храни България” АД и Докладите на проверителите по чл.262м от ТЗ.