Зърнени храни България” АД е акционерно дружество, възникнало на 26 ноември 2007 г. чрез сливане на следните осем дружества: “Слънчеви лъчи България” АД, гр. София (публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа), “Зърнени храни трейд” АД, гр. София, “Бек интернешънъл” АД, гр. София, “Зърнени храни – Вълчи дол” АД, гр. София, “Зърнени храни Балчик” EАД, гр. София, “Зора” АД, гр. Русе, “Прима агрохим” ЕООД, гр. Добрич и “Химимпорт агрохимикали” ЕООД, гр. София. В резултат на сливането всички активи и пасиви на сливащите се дружества преминаха към новоучредено дружество “Зърнени Храни България”АД, явяващо се техен универсален правоприемник.В резултат на сливането, на основание чл.262а от Търговския закон, преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация при условията на общо универсално правоприемство.

На 31 август 2012 г. е подписан Договор за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт Груп” ЕАД в „Зърнени храни България” АД, в резултат на което дружеството става универсален правоприемник на активите и пасивите на преобразуващото се дружество.

Предметът на дейност на “Зърнени храни България” АД е: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия със селскостопански продукти и производни на тях деривати; внос и износ; търговско представителство и посредничество; комисионни; спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; лизингова дейност; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, транспортни, сервизни или други услуги; покупка, строеж, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти; съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи; търговия със складови записи; вътрешно и външнотърговски сделки с препарати за растителна защита; флумигация на складове, мелници, плавателни съдове; обгазяване на складови помещения, мелници, производствени помещения и други; спедиционни, превозни и складови сделки с препарати за растителна защита и техни производни; производство на брашна, изкупуване, съхранение, заготовка и реализация на зърнени храни; спедиционни сделки; изкупуване и съхранение на маслодайни суровини; преработка, добиване на растителни, хранителни и технически масла, шротове и кюспета; както и всякаква друга дейност за която няма изрична законова забрана, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.